+36 30 961 7805 szuhar.csilla@gmail.com
Oldal kiválasztása

Általános szerződési feltételek

Általános szerződési feltételek

A jelen általános szerződési feltételek – a továbbiakban: „ÁSZF” – a HolBrain Tech Production (Lajos Golovics ) egyéni vállalkozó – a továbbiakban: „Szolgáltató” – által a https://tudatosanelekklub.hu/  honlapon keresztül nyújtott „HolBrain Tech Production” szolgáltatás – a továbbiakban: „Szolgáltatás” – igénybevételének feltételeit szabályozza.

 1. A Szolgáltatás nyújtói:

Név: HolBrain Tech Production (Lajos Golovics)
Székhely: 27 Lingwood Avenue, Christcurch BH23 3JS   UK
NI szám: UK 40746753
Email cím: golovics.lajos@gmail.com
Telefonszám: +36–30-961‑7804
Bankszámlaszám (IBAN): GB07 NAIA 0702 4643 2264 55
Swift/BIC kód: NAIAGB21
A vállalkozás logója:

Magyarországi megbízott kapcsolattartó: Szuhár Csilla
Email cím: szuhar.csilla@gmail.com
Telefonszám: +36–70-670‑6465

 1. A Szolgáltatás leírása

A „HolBrain Tech Production”, mint Szolgáltató által nyújtott szolgáltatáson keresztül, a Szolgáltató hatékony, közvetlenül alkalmazható marketingismereteket, ezzel kapcsolatos oktatóvideókat és egyéb tananyagokat oszt meg a Szolgáltatás iránt érdeklődőkkel, tagokkal, feliratkozókkal.

A Szolgáltatás célja, hogy a tagokat, feliratkozókat, érdeklődőket, megismertesse az online marketing legújabb trendjeivel és módszereivel, amiket a tagok, feliratkozók, érdeklődők, saját tevékenységük során felhasználva, jelentős bevétel növekedést érhetnek el.

 1. A szerződés tárgya

Jelen szerződés alapján a Tag, feliratkozó, érdeklődő, – a továbbiakban vásárló – megbízza a Szolgáltatót a Szolgáltatás keretében online marketinggel kapcsolatos tananyagok elkészítésével, és a Szolgáltatáson keresztül történő rendelkezésre bocsátásával. A szerződés tárgyát képezik egyrészt a Szolgáltatáson keresztül, a szerződés megkötésének időpontjában hozzáférhető anyagok (videók, egyéb tananyagok), valamint a Szolgáltató által később elkészített, és közzétett anyagok. A Szolgáltatás kizárólagos nyújtója a HolBrainTech Production , aki a megbízást kifejezetten elfogadja.

A fenti Szolgáltatáson kívül a Szolgáltató esetileg egyéni ajánlatokat tesz közzé a honlapon, amik az online marketinggel kapcsolatos egyéb szolgáltatások (személyes képzések, konzultációs lehetőségek, tanácsadás és coaching) nyújtására, illetve kiadványok nyomtatott vagy elektronikus formátumú műpéldányainak átruházására (a továbbiakban: „Egyéb szolgáltatás”) vonatkoznak. Ezen ajánlatokra vonatkozó szerződés a Szerződő Felek között ráutaló magatartással, a „Megrendelem” gomb lenyomásával jön létre az Egyéb szolgáltatás adatlapja szerinti tartalommal és áron. Az Egyéb szolgáltatások ellenértékét a vásárló részletfizetési kedvezmény igénybevételével, egyenlő összegekben is megfizetheti.

 1. A szerződés létrejötte

Jelen szerződés a Szolgáltató és a vásárló – a továbbiakban együtt: „Szerződő Felek” – között ráutaló magatartással, a vásárló által a www.jobbatom.hu  weboldalon, vagy annak aloldalán található jelentkezési lap kitöltésével, és a „Megrendelem” gomb lenyomásával jön létre.

A Vásárló jelen szerződés elfogadásával nyilatkozik arról, hogy cselekvőképessége, illetve szerződéskötési képessége nincs korlátozva.

A jelentkezés során, a Vásárló által megadott adatoknak hiánytalannak, és valósnak kell lenniük. A Vásárló nyilatkozik arról, hogy az így megadott adatok hiánytalanok és valósak.

Jelen Szerződés elfogadásával a Vásárló kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy a Szolgáltató a szerződésszerű teljesítést, a szerződés megkötése után azonnal megkezdje.

 1. Jelentkezés visszaigazolása

A Szolgáltató a beérkezett regisztrációkat haladéktalanul megvizsgálja, és azok megérkezését visszaigazolja. A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a beérkezett regisztrációt indoklás nélkül elutasítsa. Az elfogadott regisztrációk elektronikus levélben kerülnek visszaigazolásra.

 1. A megbízási díj teljesítése

A regisztráció során a vásárlónak, meg kell adnia az érvényes bankkártya adatait. A jelentkező kijelenti, hogy a megadott bankkártya adatok valósak, és a megadott bankkártyával jogszerűen rendelkezik.

A Szerződő Felek kijelentik, hogy a Szolgáltatáshoz kapcsolódó, Barion nevű fizetési rendszert a Barion Payment Zrt. 1117 Budapest, Infopark sétány 1., V. emelet 5. ajtó üzemelteti, ami a szerződés teljesítése során, a Szerződő Felek „teljesítési segédjének” minősül. A Barion Payment Zrt. általános szerződési feltételei és az adatvédelmi nyilatkozata folyamatosan megismerhetők a https://www.barion.com/hu/jogi-hatter/  weboldalon, amiket a Szerződő Felek megismertek és elfogadtak.

 1. Számlázás

A megbízási díj levonását követő 15 napon belül, a Szolgáltató elektronikus számlát köteles kiállítani, amelyet elektronikusan, e-mailen keresztül juttat el a Vásárlóhoz. A honlapon keresztül megrendelt Egyéb szolgáltatások díjának levonását követő 15 napon belül, a Szolgáltató elektronikus számlát köteles kiállítani, amelyet elektronikus levélben juttat el Vásárlóhoz. A Vásárló az elektronikus számla kiállítását kifejezetten elfogadja.

 1. Felmondás kezdeményezése

A Vásárló, a Szolgáltatás nyújtására vonatkozó szerződés felmondását e-mailen keresztül, vagy a felmondást tartalmazó jognyilatkozatát a jobbatom@gmail.com e-mailcímre elküldve kezdeményezheti. A felmondást tartalmazó nyilatkozatmintát jelen szerződés 1. számú melléklete tartalmazza. A Szolgáltatás felmondása ellenére a Vásárlói fiókban – annak törléséig – a Vásárló által korábban megvásárolt kiadványok elektronikus műpéldányai továbbra is hozzáférhetőek maradnak.

 1. Felmondás az ingyenes próbaidőszak alatt

A fogyasztónak nem minősülő Vásárló, az ingyenes próbaidőszak alatt azonnali hatállyal felmondhatja a szerződést.

 1. A fogyasztókat megillető felmondási, illetve elállási jog

A fogyasztónak minősülő Vásárló, a szerződés megkötését követő 14 naptári napon belül azonnali hatállyal, indoklás nélkül felmondhatja a Szolgáltatás nyújtására vonatkozó szerződést. Az ingyenes próbaidőszak letelte esetén, a Szolgáltató a megbízási díj időarányos részére lesz jogosult azzal, hogy a korábban megfizetett megbízási díj ezt meghaladó részét, a Vásárló bankkártyájára visszafizeti.

A fogyasztónak minősülő Vásárló, az ingó dolognak minősülő termék tulajdonjogának átruházására irányuló szerződéstől, a termék átvételétől számított 14 napon belül elállhat.

 1. Rendes felmondás

A Szerződő Felek bármelyike, – jelen szerződés 9. és 10. pontjaiba foglalt rendelkezésekkel összhangban –, a szerződés megkötését követő 14. nap után azt bármikor felmondhatja azzal, hogy a felmondási idő utolsó napja az utolsó megbízási díj levonását követő harmincadik napra esik.

 1. Rendkívüli felmondás

A Szerződő Felek a jelen szerződést, a másik félhez intézett egyoldalú jognyilatkozattal, azonnali hatállyal abban az esetben mondhatják fel, ha a másik fél a jelen szerződésből eredő lényeges kötelezettségét ismételten, vagy súlyosan megszegi.

 1. Kártérítési felelősség kizárása

A Szolgáltató, a szerződés teljesítésével összefüggésben bekövetkező károkért való kártérítési felelősségét, az irányadó jogszabályok által lehetővé tett legteljesebb mértékben kizárja.

 1. Szerzői jogok

A Szerződő Felek kijelentik, hogy a www.jobbatom.hu weboldal, annak elemei, és az azon keresztül közzétett vagy értékesített, szerzői műnek minősülő összes anyag, a Szolgáltató tulajdonát képezi. Jelen szerződés egyetlen része sem értelmezhető úgy, hogy az alapján a Vásárló felhasználási, vagy egyéb szerzői vagyoni jogot szerez, ezen anyagok részére vagy egészére. A Vásárló, a Szolgáltató szerzői jogainak megsértése esetére, 100 000 Ft összegű kötbér megfizetésére vállal kötelezettséget.

 1. Teljességi záradék

A jelen szerződés, a benne szabályozott jogviszony tekintetében, a Szerződő Felek teljes megállapodását tartalmazza, és bármely esetleges korábbi szóbeli vagy írásbeli megállapodást hatálytalanít.

 1. A szerződés hatálya

A szerződés határozatlan időtartamra jött létre.

 1. Szerződésre irányadó jog és záró rendelkezések

A felek, a jelen szerződésben nem rendezett kérdések tárgyában a Ptk. és az egyéb hatályos magyar jogszabályok vonatkozó rendelkezéseit tekintik irányadónak.

A Szerződő Felek kijelentik, hogy a szerződés teljesítésének országa az Egyesült Királyság és Magyarország.

 1. Panaszkezelés

A Vásárló, a Szolgáltatással kapcsolatos panaszait, a Szolgáltató következő elektronikus levelezési címére küldheti: jobbatom@gmail.com

 1. A Szolgáltató által igénybevett tárhelyszolgáltató adatai:

https://tarhely.eu/

A bankkártyás fizetés biztonságát az SSL védelem garantálja.

https://tarhely.eu/ssl.php

Jelen Általános Szerződési Feltételek folyamatosan hozzáférhetőek, és szabadon letölthetőek a JobbATOM – Általános szerződési feltételek weboldalon.


 1. melléklet:

Elállási/Felmondási nyilatkozat minta
(csak a szerződéstől való elállási/felmondási szándék esetén töltse ki és juttassa vissza)

Címzett: *

Alulírott/ak kijelentem/kijelentjük, hogy gyakorlom/gyakoroljuk elállási/felmondási jogomat/jogunkat az alábbi termék/ek adásvételére vagy az alábbi szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés tekintetében: *

Szerződéskötés időpontja /átvétel időpontja: *

A fogyasztó(k) neve:

A fogyasztó(k) címe:

A fogyasztó(k) aláírása: (kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén)

Kelt: